Таксис

Таксис
Та́ксис

(от греч. τάξις — построение, порядок, расположение) — языковая категория, характеризующая временны́е отношения между действиями (в широком смысле, включая любые разновидности предикатов): одновременность​/​неодновременность, прерывание, соотношение главного и сопутствующего действия и т. п. Таксис включает аспектуальную (видовую) характеристику комплекса соотносимых во времени действий и может взаимодействовать с причинно-следственными, уступительно-противительными и другими значениями.

Понятие таксиса в его отличиях от понятия времени (см. Время) было определено Р. О. Якобсоном: таксис характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения (в отличие от времени, характеризующего сообщаемый факт по отношению к факту сообщения). Если время относится к числу категорий («шифтеров»), содержащих указания на отношение сообщаемого факта и/или его участников к факту сообщения либо к его участникам (ср. категории лица, наклонения, засвидетельствованности), то таксис представляет собой одну из категорий («не-шифтеров»), не содержащих этих указаний (ср. категории рода, числа, залога). Якобсоном был введён и сам термин «таксис» как «греческий прообраз» предложенного Л. Блумфилдом термина «порядок» (order). Вместе с тем широко известны другие термины: «относительное время», «временна́я соотнесённость» (А. И. Смирницкий) и др. Э. Кошмидер писал о «временном отношении данного факта к другому в комплексе фактов, называемом ситуацией», и анализировал такие «ситуационные типы», как «что-то происходило, и тем временем произошло что-то другое», «когда что-то происходило, что-то произошло» и т. п.

Таксис может быть выражен различными (морфологическими, синтаксическими, морфолого-синтаксическими, лексическими) средствами, которые образуют функционально-семантическое поле, пересекающееся с полями темпоральности и аспектуальности. Таксис существует в каждом языке, однако как особая грамматическая категория, отличающаяся от вида и времени, — лишь в тех языках, где имеется соответствующая специальная система грамматических форм. Якобсон, говоря о таксисе как грамматической категории, приводит в качестве примера факты нивхского языка, а также (со ссылкой на Б. Л. Уорфа) языка хопи; в числе «грамматических понятий, выражаемых русскими глагольными формами», он рассматривает выражаемый деепричастием зависимый таксис, указывающий на сообщаемый факт, сопутствующий другому, главному сообщаемому факту. Как отмечает Ю. С. Маслов, во многих языках таксис не выступает в качестве особой грамматической категории, а объединяется в рамках одной комбинированной категории либо со временем, либо с видом.

Некоторые разновидности таксиса в ряде языков (французском, английском, немецком, болгарском и др.) находят выражение в формах относительных времён, в частности со значением предшествования (в формах плюсквамперфекта, будущего предварительного, в одной из функций форм перфекта). В подобных формах на передний план могут выступать аспектуальные функции, исторически предшествовавшие выражению хронологических отношений между действиями.

При исследовании таксиса как функционально-семантического поля важно определить соотношение и взаимосвязи его центральных и периферийных компонентов. Так, в русском языке таксис выступает как функционально-семантическое поле с полицентрической структурой; в сфере зависимого таксиса грамматическим центром являются конструкции с деепричастием совершенного и несовершенного вида, а в области независимого таксиса — сочетания видо-временных форм: а) в предложениях с придаточным времени, б) в предложениях с однородными сказуемыми и в сложносочинённых предложениях (при возможном взаимодействии с лексическими элементами типа «сначала», «а затем» и т. п.).

 • Смирницкий А. И., Морфология английского языка, М., 1959;
 • Кошмидер Э., Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза, [пер. с польск.], в кн.: Вопросы глагольного вида, М., 1962;
 • Якобсон Р. О., Шифтеры, глагольные категории и русский глагол, пер. с англ., в кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя, М., 1972;
 • Маслов Ю. С., К основаниям сопоставительной аспектологии, в кн.: Вопросы сопоставительной аспектологии, в. 1, Л., 1978;
 • Бондарко А. В., Функциональная грамматика, Л., 1984;
 • Слюсарева Н. А., Проблемы функциональной морфологии современного английского языка, М., 1986;
 • Теория функциональной грамматики. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис, Л., 1987.

А. В. Бондарко.


Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. . 1990.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "Таксис" в других словарях:

 • ТАКСИС — [гр. taxis расположение по порядку] лингв. временное отношение между действиями, относительное употребление времен и временных форм. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. ТАКСИС Реакция, возбуждаемая в растительных и животных организмах… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ТАКСИС — ТАКСИС, движение отдельной клетки, такой как ГАМЕТА, или бактерии, под влиянием внешнего раздражителя. Движение по направлению к раздражителю положительный таксис, от раздражителя отрицательный. Типичными раздражителями являются свет (фототаксис) …   Научно-технический энциклопедический словарь

 • таксис — движение, термотаксис Словарь русских синонимов. таксис сущ., кол во синонимов: 5 • вправление (5) • …   Словарь синонимов

 • таксис — инстинктивная форма пространственной ориентации животных, механические ориентирующие компоненты актов поведенческих, врожденные способы пространственной ориентации: 1) в сторону жизненно благоприятных условий и раздражений внешней среды (таксисы… …   Большая психологическая энциклопедия

 • ТАКСИС — (греч. taxis расположение в порядке), в кон. спорте препятствие, состоящее из 2 или более элементов, расположенных один за др. и преодолеваемых од ним прыжком. Наиболее известен Большой Т. (кустарник высотой и шириной 1,5x1,5 м, а за ним ров… …   Справочник по коневодству

 • Таксис — см. Турн и Таксис …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • таксис — taksis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalo judesys link dirgiklio arba nuo jo (pvz., fototaksis – šviesos sukeltas judėjimas). atitikmenys: angl. phototaxis; taxis vok. Taxie, f rus. таксис, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • таксис — taksis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mikroorganizmų, kai kurių ląstelių (pvz., zoosporų, spermatozoidų, leukocitų) arba jų dalių (branduolio, plastidžių) slinktis, kurią sukelia aplinkos vienos krypties dirgikliai.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • Таксис бактерий — направленное движение бактерий по градиенту концентрации эффекторов, обладающих св вами хемоаттрактантов (см.). В обычных условиях траектория движения, напр., перитрихиальных бактерий, состоит из коротких, в 1 2 с, пробежек по прямой и еще более… …   Словарь микробиологии

 • Таксис (биология) — Запрос «Таксис» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Таксис (др. греч. τάξις  строй, порядок, расположение по порядку)  двигательные реакции в ответ на односторонне действующий стимул, свойственные свободно передвигающимся… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»